Zásady zpracování osobních údajů

dle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Zpracovatelem osobních údajů a Správcem je Jaroslav Lustyk, se sídlem Partyzánská 321, Litomyšl 570 01, zapsán v živnostenském rejstříku města Litomyšl od 9.1.2019, IČ: 07784511 (dále jen „Vlkio“).

Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Vlkio sbírá některé relevantní osobní údaje pro správné fungování obchodu, webových rozhraní, přidružených internetových stránek, serverů, služeb a virtuálních prostor.

Žádný osobní údaj, který zpracováváme, nespadá do některé ze zvláštních kategorií (tzv. citlivých) osobních údajů (rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání, údaje vypovídající o majetku nebo majetkových poměrech a podobně).

Tyto osobní informace jsou dále zpracovány a archivovány v souladu s platnými právními předpisy abychom byli schopni Vám poskytnout všechny naše služby.

Snažíme se, aby zásady ochrany osobních údajů byly popsány jednoduše a srozumitelně. Pokud Vám však nebude cokoliv dostatečně zřejmé nebo budete-li mít další dotazy ke způsobu a ochraně zpracování osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na emailovou adresu: lustyk@vlkio.cz.

Zpracované osobní údaje a účel jejich zpracování

Osobní údaje, které od Vás nebo o Vás získáme, můžeme zpracovávat (tzn. uložit si je do databáze, uchovávat na fyzických či virtuálních úložištích souvisejících s virtuálním prostorem Vlkio a přidružených služeb a dále s nimi pracovat) pouze za určitým konkrétním účelem a vždy na základě nějakého právního titulu, který nám zpracování osobních údajů umožňuje. Tyto osobní údaje nazýváme relevantními pro naše potřeby. Takové osobní údaje, u nichž účel zpracování nebo právní základ zpracování chybí, zpracovávat nesmíme a nedochází k tomu (jedná se o citlivé osobní údaje dle specifikace GDPR). Dále také nezpracováváme údaje osob mladších 16ti let.

Identifikační a kontaktní údaje nutné pro zabezpečení správného fungování webového rozhraní a přidružených a poskytovaných služeb

Údaje registrovaných uživatelů v rámci přidružených webových rozhraní ukládáme po celou dobu platnosti uživatelského účtu v rámci virtuálního prostoru Vlkio a nejdéle 5 let po jeho zrušení. Údaje, u nichž zjistíme, že již aktuální nejsou, obvykle ihned likvidujeme a dále je nezpracováváme. Likvidaci údajů si může uživatel i sám vyžádat v souladu s nařízením GDPR, ale může tím zapříčinit ztrátu funkčnosti uživatelského účtu přidružené služby.

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Vlkio

Uchovávání údajů pro uzavření a plnění smlouvy

Provoz webového rozhraní a fungování přidružených služeb

Údaje získávané za marketingovými a reklamními účely

Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb

Jakým způsobem informace a údaje o Vás získáváme

Získáváme a shromažďujeme informace následujícími způsoby:

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje s nikým nesdílíme, pokud nedojde k některému z následujících případů:

Dále můžeme sdílet údaje, které neumožňují zjištění Vaší totožnosti a nijak Vás neidentifikují. Jedná se o statistiky a jiná agregovaná data, tedy pouze o informace bez jakékoliv vazby na konkrétní osobu.

Kde uchováváme zpracované údaje

Údaje, které od Vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány výhradně v rámci zemí Evropské unie.

Ukládání dat v elektronické podobě - provádíme za pomocí služeb poskytovatele hardwaru, síťového připojení a datového úložiště. Pokud je to nutné, máme s poskytovateli uzavřeny příslušné smluvní dokumenty, které jsou v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními k zajištění důvěrnosti a zabezpečení Vašich osobních údajů.

Celé naše databáze pravidelně zálohujeme, v případě žádosti o odstranění Vašich osobních údajů z našich databází je odstraníme i z jednotlivých záloh.

Zabezpečení osobních údajů

Zabezpečení dat s osobními údaji je pro nás prioritou. Snažíme se přijímat vhodná technická a organizační opatření, která zajistí, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto zásad. Snažíme se chovat tak, abychom shromážděné údaje chránili před neoprávněnými operacemi.

Konkrétně se jedná o tato bezpečnostní opatření:

Vaše práva

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Zejména se jedná o:

Můžete si také vyžádat kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Některá naše webová rozhraní umožňují tuto kopii stáhnout automaticky, u dalších tak můžete požádat na emailové adrese: lustyk@vlkio.cz.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Jakékoliv změny, které můžeme v budoucnu v tomto dokumentu učinit, budou publikovány na této webové stránce a bude-li to vhodné a možné, upozorníme Vás na tuto změnu rovněž vybraným komunikačním kanálem. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu nijak neomezíme ani neupravíme.

Přidružené služby, na které se vztahují tyto Zásady zpracování osobních údajů

Zde je seznam všech webových rozhraní a přidružených služeb, které podléhají zásadám a právům vycházejících z tohoto dokumentu:

Kontaktujte nás

V případě dotazů a žádosti týkajících se našeho použití Vašich osobních údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoliv svá práva, nebo pokud nebudete některým termínům v tomto dokumentu rozumět, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese: lustyk@vlkio.cz.Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 9. ledna 2019.