Podmínky pro přístup a užití těchto internetových stránek a přidružených internetových stránek, serverů, služeb a virtuálních prostor

živnostníka Jaroslava Lustyka se sídlem Partyzánská 321, Litomyšl 570 01, IČ: 07784511, zapsaného v živnostenském rejstříku města Litomyšl od 9.1.2019.

Úvodní ustanovení

Jaroslav Lustyk (dále jen „poskytovatel“) provozuje a spravuje webové portály na internetových adresách vlkio.cz; pay.vlkio.cz; leosight.cz; ratt.cz; ensismoon.cz; varen.cz a/nebo jiných internetových stránkách prokazatelně provozovaných poskytovatelem a odkazujících na tyto podmínky užití (dalé jen „prostor poskytovatele“).

Tento dokument nastavuje vztah mezi registrovaným uživatelem internetových stránek, serverů, služeb a virtuálních prostor poskytovatele (dále jen „uživatel“) a samotným poskytovatelem. Tento dokument zároveň definuje provozovatele poskytovatele (dále jen „provozovatel“), jakožto i osoby oprávněné jednat jménem poskytovatele (dále jen „spolupracovníci“) a to nejlepším možným způsobem v rámci udržení dobrého jména poskytovatele, platných zákonů a nařízení domovského státu poskytovatele, jimž je Česká republika, jakožto i platných směrnic Evropské unie (dalé jen „platné právní předpisy“).

Uživatel při registraci na internetové aplikace poskytovatele udává dobrovolně, vědomě a jednoznačně souhlas s přečtením těchto podmínek používání, s jejich srozuměním a akceptováním v celé šíři tak, jak jsou v tomto dokumentu uvedené. Na pozdější odvolání se na nevědomost, či nepřečtení těchto podmínek nebude v žádném případě brát ohled při vymáhání čehokoliv, co je v rozporu se službami poskytovatele, či odporuje tomuto ujednání.

Uživatel dále souhlasí s Obchodními podmínkami poskytovatele, Zásadami zpracování osobních údajů a použitím souborů Cookies vymezených v samostatných dokumentech na této internetové stránce.

Uživatel zároveň souhlasí, že samotným používáním služeb poskytovatele se zavazuje akceptovat, respektovat a dodržovat pravidla provozu poskytovatele, pravidla jednotlivých služeb a platné právní předpisy. Uživatel si je zároveň vědom, že za porušování nastolených pravidel (částečně vymezených v tomto dokumentu, nebo u jednotlivých služeb), nebo nedodržování platných právních předpisů, může být sankciován zamezením přístupu k jednotlivým službám, nebo úplným omezením přístupu ke všem službám a do prostředí poskytovatele a to na dobu určitou i neurčitou. V případě že uživatel svým chováním a jednáním bude záměrně poškozovat poskytovatele a/nebo nastane důvodné podezření ze závažného porušení platných právních předpisů, je provozovatel, či spolupracovník povinen tuto situaci hlásit příslušným orgánům státní moci a poskytnout plnou součinnost při vyšetřování, včetně poskytnutí osobních údajů o uživateli, které jsou poskytovateli dostupné, tak jak ukládají platné právní předpisy.

Obecná pravidla poskytovatele

Tato obecná pravidla jsou závazná pro všechny uživatele registrované u poskytovatele, využívajících prostředí poskytovatele, nebo jednotlivých služeb. Zároveň jsou tato pravidla závazná i pro všechny návštěvníky (neregistrované uživatele), jelikož svým přístupem do prostředí poskytovatele, nebo jednotlivých služeb využívají do míry, kterou mohou bez registrace využít duševní vlastnictví poskytovatele, provozovatele a jednotlivých autorů obsahu poskytovatele.

Provozovatel, nebo spolupracovník může uživateli i návštěvníkovi při důvodném podezření z porušování těchto pravidel, pravidel jednotlivých služeb či jednání v rozporu s platnými právními předpisy odepřít přístup k prostoru poskytovatele a jednotlivým službám.

Obecná pravidla jsou účinná v rámci celého prostoru poskytovatele a všech jeho služeb, které se mezi služby poskytovatele řadí, nebo je poskytovatel jakýmkoliv způsobem provozuje nebo spoluprovozuje. Tato pravidla jsou všem ostatním specifickým pravidlům jednotlivých podkategorií prostoru a služeb poskytovatele nadřazená, není-li zvláštní úpravou u jednotlivých služeb výslovně stanoveno jinak. Tedy jsou tato pravidla všeobecně platná v celém prostoru poskytovatele a obecně závazná. Jednotlivá pravidla nejsou v rozporu, ani nadřazena platným právním předpisům, především pak jedná-li se o práva a svobody jednotlivce, či skupin občanů.

Zároveň se vzhledem k určitým právům a svobodám (například svoboda projevu) poskytovatel zříká jakékoliv odpovědnosti za obsah zveřejněný jednotlivými uživateli, kteří nejsou osobami pověřenými hovořit jménem poskytovatele. Pokud uživatel samovolně zveřejní obsah odporující platným právním předpisům, může tento obsah být ze strany poskytovatele zablokován a předán příslušným orgánům k šetření.


Prostor a služby, na které se vztahují obecná pravidla poskytovatele, jsou:


Platná obecná pravidla poskytovatele zní:

 1. Uživatel vstupuje do prostor poskytovatele dobrovolně a vědomě.
 2. Uživatel se zavazuje, že svým jednáním nijak nepoškodí poskytovatele, ani osoby, které jsou za správu poskytovatele zodpovědné, zejména pak provozovatele a spolupracovníky.
 3. Uživatel si je plně vědom, že za veškeré jednání v prostorách provozovatele nese plnou odpovědnost. Že jeho digitální stopa je zaznamenaná bezpečnostním systémem prostor poskytovatele.
 4. Uživatel se zavazuje svým jednáním nezasahovat do práv a svobod ostatních uživatelů a zároveň se zavazuje jednat s ostatními uživateli slušně a v rámci dobrých mravů.
 5. Uživatel se zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy. Pokud tak nečinní, vystavuje se riziku oprávněného drobnohledu ze strany příslušných úřadů, které bude dle práva a ohlašovací povinnosti poskytovatel kontaktovat a poskytne přístup k důkazům uloženým systémem.
 6. Cokoliv, co uživatel zveřejní v rámci prostor poskytovatele, se automaticky nestává majetkem poskytovatele, ale uživatel tím výslovně dává svolení poskytovateli ke komerčnímu užití jeho příspěvku pouze pro účely poskytovatele, nikoliv třetích stran. Poskytovatel nemá právo licenci poskytnout třetí straně ani zveřejněné dílo nijak reprodukovat za hranice působnosti služeb poskytovatele. Uživatel nemá nárok toto právo poskytovatele nijak revokovat. Pokud nechce poskytovateli umožnit s dílem nakládat v rámci vymezených pravidel, nesmí v rámci prostor poskytovatele dílo zveřejnit.
 7. Uživatel si je vědom, že pokud zveřejní jakýkoliv materiál mimo prostory poskytovatele, ovšem obsahující duševní vlastnictví poskytovatele nebo jeho uživatelů, vystavuje se riziku legálního napadení tohoto obsahu ze strany poskytovatele formou vyžádání stažení obsahu, nebo jeho upravení tak, aby došlo k satisfakci poškozeného.
 8. Uživatel si je vědom, že za správu prostor poskytovatele odpovídá poskytovatel a spolupracovníci. Uživatel se zavazuje tyto osoby respektovat a jejich rozhodnutí v rámci prostor poskytovatele nezpochybňovat.

Za předpokladu, že uživatel dodržuje pravidla poskytovatele, má uživatel v prostorách a u služeb poskytovatele následující práva a nároky:

 1. Uživatel má právo si založit v prostoru poskytovatele bezplatný účet.
 2. Uživatel má právo se v případě nejasností ohledně prostoru, či služeb poskytovatele dotázat provozovatele, či spolupracovníků a má právo na uspokojivou odpověď z jejich strany.
 3. Uživatel, pokud je jeho přístup omezen, má právo žádat o odůvodnění a případně přezkoumání rozhodnutí provozovatele, či spolupracovníka o omezení jeho přístupu. Pokud dojde k pochybení ze strany provozovatele, bude sjednána náprava a přístup účtu do prostor poskytovatele, nebo ke službám bez prodlení obnoven.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo veškerý text v tomto dokumentu měnit a dle potřeby upravovat tak, aby odpovídal aktuálním potřebám. Každá zásadní aktualizace bude oznámena uživatelům hromadně. Pokud bude úprava natolik zásadní, že bude třeba, aby si uživatel znovu přečetl tento dokument kompletně, bude znovu vyzván k jeho aktuálnímu odsouhlasení.Tyto podmínky užití jsou platné od 9. ledna 2019.